Taormina. Fountain on the Duomo square (Four springs)

..

Taormina. Fountain on the Duomo square (four springs)

..

Taormina. Fountain on the Duomo square (four springs)

..

Taormina. Fountain on the Duomo square (four springs)

..

Taormina. Fountain on the Duomo square (four springs)