Giardini-Naxos. The seafront and beaches

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))

..

Giardini-Naxos. The 4th of November embankment (Lungomare IV Novembre))