Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)

..

Logrono. St. Bartholomew's Church (Iglesia de San Bartolomé)