Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)

..

Leiria. The bridge of king Dinis (Ponte El-Rei D. Dinis)